Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Spotkania w sprawie projektu Wnuczęta w dobrych rękach

Spotkanie w ramach projektu Wnuczęta w dobrych rękach.

Nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży

Nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty.

Rozporządzenie MRPiPS

Nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 27.06.2018r. do 13.07.2018r. lub do wyczerpania środków w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób zamieszkujących na wsi” współfinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, prowadzony jest nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.

Spotkanie dla osób bezrobotnych dotyczące szkoleń indywidualnych i bonów szkoleniowych

Spotkania w Drezdenku i Strzelcach Krajeńskich dla osób bezrobotnych dotyczące szkoleń indywidualnych i bonów szkoleniowych

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (III)” do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po...

Ogłoszenie - realizacja projektu SWMP Dobiegniew - pn. Wnuczęta w dobrych rękach

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST”, w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w 2018r.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych i osób w wieku 45 lat i powyżej.

Wykaz zawodów i rodzajów prac, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty.

Mikropożyczki dla osób bezrobotnych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną Instrument Finansowy – Mikropożyczka. W ramach w/w Umowy Fundacja wspiera osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotne lub bierne zawodowo od 30 roku życia, rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę